Thursday, 2014-04-24

*** Jucato has joined #mer00:02
*** ALoGeNo has quit IRC00:05
*** ALoGeNo has joined #mer00:07
*** ALoGeNo has joined #mer00:07
*** arcean has quit IRC00:30
*** bef0rd has joined #mer00:34
*** tilgovi has quit IRC00:38
*** jpwhiting has quit IRC00:46
*** jpwhiting has joined #mer00:49
*** ballock has quit IRC00:58
*** ballock has joined #mer00:58
*** RhymeswA has quit IRC00:58
*** RhymeswA has joined #mer01:01
*** softmetz_ has joined #mer01:18
*** softmetz has quit IRC01:21
*** kostaja has quit IRC01:25
*** kostaja has joined #mer01:26
*** meegobit has quit IRC01:30
*** Morpog_PC__ has joined #mer01:40
*** Morpog_Mobile has quit IRC01:42
*** Morpog_PC has quit IRC01:44
*** Jucato has quit IRC01:47
*** Morpog_Mobile has joined #mer01:47
*** Jucato has joined #mer01:51
*** Jucato_ has joined #mer01:52
*** Jucato has quit IRC01:53
*** Jucato_ is now known as Jucato01:54
*** yunta has quit IRC02:02
*** KaIRC has quit IRC02:02
*** rozhkov has quit IRC02:03
*** kaltsi has quit IRC02:03
*** rozhkov has joined #mer02:04
*** kaltsi has joined #mer02:04
*** yunta has joined #mer02:05
*** lbt has quit IRC02:05
*** lbt has joined #mer02:06
*** lbt has quit IRC02:06
*** lbt has joined #mer02:06
*** qwazix has quit IRC02:12
*** qwazix has joined #mer02:17
*** Jucato_ has joined #mer02:47
*** Jucato has quit IRC02:48
*** Jucato_ is now known as Jucato02:48
*** furikku has joined #mer02:56
*** Jucato_ has joined #mer03:04
*** Jucato has quit IRC03:04
*** Jucato_ is now known as Jucato03:04
*** Jucato_ has joined #mer03:16
*** Jucato has quit IRC03:17
*** Jucato_ is now known as Jucato03:17
*** Morpog_Mobile has quit IRC03:20
*** zhxt_ has joined #mer03:23
*** abner_ has quit IRC03:24
*** zhxt_ has quit IRC03:24
*** Jucato has quit IRC03:24
*** zhxt__ has joined #mer03:25
*** zhxt__ has quit IRC03:34
*** zhxt__ has joined #mer03:34
*** zhxt__ has quit IRC03:34
*** piiramar has joined #mer03:55
*** Morpog_Mobile has joined #mer04:20
*** Morpog_PC__ has quit IRC04:23
*** Jucato has joined #mer04:25
*** WWDrakey has joined #mer04:27
*** e8johan has joined #mer04:32
*** martyone has joined #mer04:39
*** grinsekatze has quit IRC04:45
*** grinsekatze has joined #mer04:52
*** grinsekatze has joined #mer04:52
*** VDVsx has quit IRC05:05
*** varikonniemi has quit IRC05:23
*** VDVsx has joined #mer05:32
*** [ol] has quit IRC05:34
*** shentey has joined #mer05:39
*** shentey has quit IRC05:41
*** shentey has joined #mer05:44
*** andre__ has joined #mer05:44
*** sletta has joined #mer05:45
*** shentey has joined #mer05:48
*** qwazix has quit IRC06:17
*** phinaliumz has joined #mer06:20
*** qwazix has joined #mer06:21
*** Jucato has quit IRC06:30
*** Jucato has joined #mer06:31
*** qwazix has quit IRC06:32
*** qwazix has joined #mer06:37
*** shentey has quit IRC06:37
*** jukkaeklund has joined #mer06:38
*** MrBlueSky125 has quit IRC06:44
*** nodevel has joined #mer06:50
*** MrBlueSky125 has joined #mer06:55
*** Morpog_Mobile_ has joined #mer06:56
*** Morpog_Mobile has quit IRC06:56
*** jstaniek_work has joined #mer07:02
*** nodevel has quit IRC07:04
*** nodevel has joined #mer07:04
*** nodevel has quit IRC07:09
*** nodevel has joined #mer07:10
*** jmlich has joined #mer07:12
*** nodevel has quit IRC07:15
*** ndvl has joined #mer07:15
*** gabriel9|work has joined #mer07:16
*** fk_lx has joined #mer07:18
*** nodevel has joined #mer07:20
*** kido has joined #mer07:20
*** phdeswer has quit IRC07:21
*** chriadam is now known as chriadam|away07:24
*** ndvl has quit IRC07:24
*** jjarven has quit IRC07:24
*** Pat_o has quit IRC07:30
*** tanty_off is now known as tanty07:30
*** SK_work has joined #mer07:30
*** e8johan has quit IRC07:33
*** e8johan has joined #mer07:37
*** artemma has joined #mer07:37
*** rcg has joined #mer07:44
*** jjarven has joined #mer07:45
*** denexter has quit IRC07:49
*** diego_r has joined #mer07:50
*** zhxt_ has joined #mer07:53
*** zhxt_ is now known as zhxt_laptop07:54
*** cwhong_ has quit IRC08:08
*** cwhong_ has joined #mer08:22
*** cwhong_ has quit IRC08:29
*** cwhong_ has joined #mer08:29
*** notmart has joined #mer08:29
*** notmart has quit IRC08:29
*** notmart has joined #mer08:29
*** e8johan has quit IRC08:33
*** Pat_o has joined #mer08:47
*** cwhong_ has quit IRC08:52
*** cwhong_ has joined #mer08:52
*** notmart_ has joined #mer08:55
*** Jucato has quit IRC08:56
*** notmart has quit IRC08:58
*** notmart_ is now known as notmart08:59
*** notmart has joined #mer08:59
*** trbs2 has joined #mer09:09
*** kido has quit IRC09:11
*** zhxt_laptop has quit IRC09:13
*** zhxt_laptop has joined #mer09:14
*** nodevel has quit IRC09:16
*** nodevel has joined #mer09:16
*** zhxt2 has joined #mer09:22
*** zhxt3 has joined #mer09:25
*** zhxt2 has quit IRC09:27
*** Morpog_PC has joined #mer09:34
*** Uninstall2 has joined #mer09:34
*** jukkaeklund has quit IRC09:39
*** plfiorini has quit IRC09:59
*** phdeswer has joined #mer10:00
*** Jucato has joined #mer10:00
*** Jucato has quit IRC10:01
*** jukkaeklund has joined #mer10:03
*** e8johan has joined #mer10:09
*** jukkaeklund_ has joined #mer10:20
*** zhxt3 has quit IRC10:30
*** KaIRC has joined #mer10:32
*** zhxt_laptop has quit IRC10:40
*** zhxt_laptop has joined #mer10:40
*** zhxt_laptop has quit IRC10:46
*** zhxt_laptop has joined #mer10:47
*** vesurivs has joined #mer10:51
*** martyone has quit IRC11:05
*** jpetrell has joined #mer11:06
*** zhxt_laptop has quit IRC11:11
*** zhxt_laptop has joined #mer11:12
*** abner has joined #mer11:13
*** zhxt_laptop has quit IRC11:14
*** zhxt_laptop has joined #mer11:14
*** zchydem has joined #mer11:16
*** Uninstall2 has quit IRC11:23
*** [ol] has joined #mer11:30
*** crxz0193 has joined #mer11:33
*** zhxt_laptop has quit IRC11:34
*** zhxt_laptop has joined #mer11:34
*** Uninstall has quit IRC11:38
*** piiramar has quit IRC11:38
*** Uninstall has joined #mer11:39
*** Uninstall has quit IRC11:39
*** Uninstall has joined #mer11:39
*** zhxt_laptop has quit IRC11:39
*** zhxt_laptop has joined #mer11:39
*** dharman has joined #mer11:54
*** goroboro has quit IRC11:55
*** goroboro has joined #mer11:58
*** zhxt_laptop has quit IRC11:59
*** zhxt_laptop has joined #mer11:59
*** zhxt_laptop has quit IRC12:12
*** zhxt_laptop has joined #mer12:12
*** cxl000 has joined #mer12:17
*** andre__ has quit IRC12:21
*** andre__ has joined #mer12:21
*** jukkaeklund_ has quit IRC12:35
*** jukkaeklund has quit IRC12:35
*** bef0rd has quit IRC12:51
*** bef0rd has joined #mer12:51
*** jpwhiting_ has joined #mer12:52
*** jpwhiting has quit IRC12:52
*** bef0rd has quit IRC12:56
*** bef0rd has joined #mer13:04
*** lizardo has joined #mer13:04
*** louisdk has joined #mer13:07
*** bef0rd has quit IRC13:08
*** WWDrakey has left #mer13:11
*** WWDrakey has joined #mer13:11
*** nodevel has quit IRC13:46
*** nodevel has joined #mer13:46
*** Aurium__ has joined #mer13:47
*** Aurium_ has quit IRC13:49
*** nodevel has quit IRC13:51
*** gabriel9|work has quit IRC13:58
*** zhxt_laptop has quit IRC14:02
*** e8johan has quit IRC14:08
*** WWDrakey has left #mer14:10
*** VDVsx has quit IRC14:13
*** vesurivs has quit IRC14:25
*** jstaniek_work has quit IRC14:26
*** jpetrell has quit IRC14:36
*** sletta has quit IRC14:44
*** Morpog_PC has quit IRC14:54
*** cybrNaut has quit IRC15:06
*** cybrNaut has joined #mer15:06
*** kido has joined #mer15:08
*** simbrown has quit IRC15:09
*** martyone has joined #mer15:12
*** simbrown has joined #mer15:12
*** Morpog_Mobile_ has quit IRC15:13
*** Morpog_Mobile has joined #mer15:21
*** phinaliumz has quit IRC15:23
*** rcg has quit IRC15:29
*** NIN101 has joined #mer15:32
*** jmlich has quit IRC15:40
*** martyone has quit IRC15:42
*** darkbalder has joined #mer15:50
*** Morpog_PC has joined #mer16:02
*** kido has quit IRC16:03
*** phdeswer has quit IRC16:16
*** martyone has joined #mer16:23
*** Milhouse has quit IRC16:25
*** Morpog_PC has quit IRC16:26
*** Morpog_PC has joined #mer16:27
*** Pat_o has quit IRC16:29
*** Pat_o has joined #mer16:44
*** tanty is now known as tanty_off16:48
*** cwhong_ has quit IRC16:51
*** Pat_o has quit IRC16:53
*** Morpog_PC has quit IRC16:56
*** faenil has joined #mer16:58
*** Morpog_PC has joined #mer16:58
*** Morpog_PC has quit IRC17:00
*** Morpog_PC has joined #mer17:00
*** VDVsx has joined #mer17:07
*** diego_r has quit IRC17:11
*** artemma has quit IRC17:14
*** e8johan has joined #mer17:15
*** Pat_o has joined #mer17:22
*** martyone has quit IRC17:23
*** jpwhiting_ is now known as jpwhiting17:30
*** CosmoHill has joined #mer17:34
*** Pat_o has quit IRC17:36
*** andre__ has quit IRC17:46
*** pvanhoof has joined #mer17:46
*** e8johan has quit IRC18:03
*** phdeswer has joined #mer18:14
*** ortylp has joined #mer18:19
*** CosmoHill has quit IRC18:24
*** Pat_o has joined #mer18:31
*** darkbalder has quit IRC18:45
*** tilgovi has joined #mer18:48
*** martyone has joined #mer18:55
*** faenil has quit IRC19:03
*** furikku has quit IRC19:03
*** leinir_ has joined #mer19:05
*** remarc has joined #mer19:06
*** faenil has joined #mer19:06
*** shentey has joined #mer19:06
*** M4rtinK has joined #mer19:07
*** kelvan_ has joined #mer19:07
*** merlin1991 has quit IRC19:07
*** leinir has quit IRC19:07
*** kelvan has quit IRC19:07
*** leinir_ is now known as leinir19:08
*** tbr has quit IRC19:09
*** merlin1991 has joined #mer19:09
*** nezticle_ has joined #mer19:09
*** merlin1991 has quit IRC19:09
*** merlin1991 has joined #mer19:09
*** nezticle has quit IRC19:09
*** bigbluehat has quit IRC19:11
*** tbr has joined #mer19:12
*** M4rtinK has quit IRC19:13
*** notmart has quit IRC19:14
*** bigbluehat has joined #mer19:14
*** ortylp has quit IRC19:27
*** NPX has quit IRC19:33
*** M4rtinK has joined #mer19:36
*** shentey has quit IRC19:40
*** ScriptRipper1 has quit IRC19:43
*** ScriptRipper has joined #mer19:46
*** martyone has quit IRC19:51
*** kelvan_ is now known as kelvan19:51
*** kelvan has quit IRC19:52
*** kelvan has joined #mer19:52
*** Pat_o has quit IRC20:00
*** Pat_o has joined #mer20:01
*** shentey has joined #mer20:11
*** shentey has quit IRC20:13
*** trbs2 has quit IRC20:13
*** shentey has joined #mer20:14
*** bugzy has joined #mer20:14
*** tilgovi has quit IRC20:17
*** Pat_o has quit IRC20:30
*** Pat_o has joined #mer20:30
*** shentey has quit IRC20:31
*** shentey_ has joined #mer20:31
*** shentey_ has quit IRC20:38
*** shentey_ has joined #mer20:38
*** artemma has joined #mer20:44
*** jstaniek has joined #mer20:52
*** tilgovi has joined #mer20:56
*** jjarven has quit IRC21:03
*** NIN101 has quit IRC21:04
*** tilgovi has quit IRC21:11
*** netchip has quit IRC21:22
*** jjarven has joined #mer21:24
*** lizardo has quit IRC21:26
*** w00tc0d3 has joined #mer21:27
*** w00tc0d3 is now known as Guest7444121:27
*** pvanhoof has quit IRC21:29
*** bfederau has quit IRC22:01
*** bfederau has joined #mer22:01
*** remarc has quit IRC22:01
*** remarc has joined #mer22:03
*** shentey_ has quit IRC22:03
*** NPX has joined #mer22:04
*** louisdk has quit IRC22:05
virtualdis it possible to run alien dalvik on *bsd?22:19
*** tilgovi has joined #mer22:34
sledgesi bet myriad could answer you that, and even compile against bsd libs if you a$k nicely ;)22:36
virtualddidn't know it was proprietary software22:42
*** remarc has quit IRC22:43
*** M4rtinK has quit IRC22:48
*** tilgovi has quit IRC22:50
*** jstaniek has quit IRC22:52
*** plfiorini has joined #mer22:53
*** teve has quit IRC23:01
*** teve has joined #mer23:01
*** Sage- has quit IRC23:01
*** Sage- has joined #mer23:01
*** ryukafalz has quit IRC23:02
*** ryukafalz has joined #mer23:03
*** marquiz_ has joined #mer23:03
*** marquiz has quit IRC23:03
*** vesurivs has joined #mer23:09
*** phaeron has joined #mer23:12
*** phaeron has quit IRC23:19
*** Anarky has quit IRC23:41
*** Jucato has joined #mer23:43
*** artemma has quit IRC23:48
*** tilgovi has joined #mer23:52

Generated by irclog2html.py 2.11.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!